fokus optik klub

Kontaktujte nás

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, a.s. se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společnosti FOKUS optik. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle.

Členství ve FOKUS OPTIK klubu

1.      Členem programu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 16-ti let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Všeobecnými pravidly zákaznického programu FOKUS OPTIK klub (dále jen „Všeobecná pravidla“). Členem programu se nemůže stát právnická osoba (např. obchodní společnost) ani fyzická osoba vystupující jakožto podnikatel. Z klubu FOKUS optik jsou vyloučeni zaměstnanci FOKUS optik včetně jejich rodinných příslušníků. Každé osobě může vzniknout pouze jediné členství. Členství v zákaznickém programu FOKUS OPTIK klub a všechna práva s tímto členstvím spojená, zejména veškeré výhody pro členy programu, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva.

2.      Řádným členem v zákaznickém programu FOKUS OPTIK klub se může stát za podmínek uvedených v těchto Všeobecných pravidlech každý zákazník poté, co vyplní a odsouhlasí oficiální přihlášku do zákaznického programu FOKUS OPTIK klub, vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Vyplněním a podepsáním přihlášky (v případě elektronického přihlášení provedením registračních kroků na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz – viz. níže) zákazník souhlasí s podmínkami členství v zákaznickém programu FOKUS OPTIK klub a prohlašuje tím, že se seznámil s těmito Všeobecnými pravidly zákaznického programu FOKUS OPTIK klub. Registrací zákazníka na základě jeho přihlášky vzniká zákazníkovi členství v programu.

3.      Každý člen klubu je povinnen při registraci uvést emailovou adresu nebo mobilní telefonní číslo. Tyto údaje budou sloužit k identifikaci na prodejně, k načítání bodů, jako přístup k věrnostnímu kontu. Bez těchto údajů není možné žádnou z výhod uplatnit. Pomocí emailové adresy nebo mobilního telefonního čísla je také možné se přihlásit na svůj účet na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz.

Získání členství ve FOKUS OPTIK klubu

1.      Přihlášení do programu je možné prostřednictvím internetu a registrací na prodejně. Přihlášení prostřednictvím internetu probíhá registrací na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz v sekci Online přihláška, a to vyplněním elektronické přihlášky do programu vč. emailové adresy zákazníka a přihlašovacího hesla zákazníka (zákazníkem zvolené heslo). Podmínkou zaregistrování zákazníka v programu je poskytnutí souhlasu s těmito Všeobecnými pravidly a se zpracováváním osobních údajů, a to zpravidla elektronickým zaškrtnutím vyznačeného místa na webové stránce klub.fokusoptik.cz na internetu zákazníkem.

2.      Člen FOKUS OPTIK klubu si při registraci do klubu zvolí heslo, které mu umožní přihlásit se na svůj účet na internetové stránce klub.fokusoptik.cz po zadání své emailové adresy nebo mobilního telefonního čísla, které uvedl při registraci a tohoto hesla. Po přihlášení je možné zjistit aktuální zůstatek bodů a zaktualizovat svoje osobní údaje.

Odměny v zákaznickém programu FOKUS OPTIK klubu

Bonusové body

Člen programu je oprávněn před uskutečnením jakéhokoliv nákupu ze sortimentu příslušné prodejny FOKUS optik a.s. informovat obsluhu pokladny o připsání bonusových bodů. Obsluha zákazníka vyhledá pomocí emailové adresy nebo mobilního telefonního čísla. Bonusové body jsou členovi programu připsány na jeho osobní bodový účet (dále jen „bodový účet“) na základě každé uskutečněné platební (nákupní) transakce, kterou člen programu provede. Za každou 1,- Kč (jedna koruna česká) hodnoty (ceny) nákupu člena programu náleží členovi programu 1 (jeden) bod. Body za hotové zboží se zpravidla načítají do 48 hodin po nákupu, v případě brýlové zakázky se body zpravidla připíší do 48 hodin po jejím vydání. FOKUS optik a.s. si vyhrazuje právo hodnotu bodu v budoucnu změnit, v takovém případě bude změna hodnoty bodu zveřejněna na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz, popř. dále v propagačních materiálech (účinnost takovéto změny nenastane však dříve než okamžikem jejího zveřejnění). V případě, že dodatečně odpadne důvod pro připsání bonusových bodů, nebo došlo k nedůvodnému připsání takovýchto bodů (např. zrušení kupní smlouvy) vyhrazuje si FOKUS optik a.s. právo takto připsané body odečíst z konta bodového účtu člena programu. Každé připsání bonusových bodů musí být kryté nákupem zboží ze sortimentu FOKUS optik a.s. členem programu. Člen programu má nárok na dodatečné připsání bodů na základě předložených pokladních účtů (pokladních stvrzenek). Do věrnostního programu lze načítat i nákupy z e-shopu po vyzvednutí, nebo doručení zásilky.  FOKUS optik a.s. si vyhrazuje právo neuznat body a odečíst z konta bodového účtu člena, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly, zejména body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu, body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp. Platnost bonusového bodu je 24 měsíců od uskutečněného nákupu.

 

Bodový účet člena programu

Veškeré body započtené za nákup se sčítají na bodovém účtu člena programu. Aktualizace bodového účtu bude probíhat průběžně (aktualizace je provedena vždy do 48 hodin od realizovaného nákupu). Člen programu má zajištěn elektronický přístup k bodovému účtu prostřednictvím internetových stránek klub.fokusoptik.cz, a to pro účely čerpání členských výhod (vytisknutí poukázky na slevu) a pro účely jeho kontroly (s výjimkou případů poruch systému či internetových stránek, provozních odstávek, apod.). Bonusové body, jejichž platnost uplyne bez jejich uplatnění ve formě poukázky na slevu, budou z bodového účtu vymazány.

Poukázka na slevu

Za každých oprávněně načtených 3.000 bodů si může člen programu vygenerovat poukázku na slevu na nákup zboží ze sortimentu FOKUS optik a.s. ve výši 100,- Kč (sto korun českých). Za 6000 bodů pak poukázku na 200 Kč (dvě stě korun českých). Tyto poukázky mohou členové programu získat na internetových stránkách klubu na adrese klub.fokusoptik.cz nebo na prodejnách FOKUS optik. Poukázky nelze vyměnit za peněžní hotovost. Poukázky mají platnost 3 měsíce od vygenerování.

Použití poukázky na slevu je možné pouze při nákupu v prodejnách FOKUS optik a.s., kdy hodnota jednoho nákupu přesahuje částku 500,- Kč v případě 100 Kč poukázky (sto korun českých) a nebo hodnota jednoho nákupu přesahuje 1000 Kč při uplatnění poukázky v hodnotě 200 Kč (dvě stě korun českých). 100 Kč a 200 Kč poukaz lze uplatnit na jeden nákup nad 500 nebo 1000 Kč. Poukázky nelze sčítat mezi sebou. Poukázky na slevu (100 Kč a 200 Kč) neplatí na dárkové poukázky ani na zboží objednané v e-shopu, ani při osobním vyzvednutí přímo na pobočce. Uplatnit poukázku lze i s hlavní akcí FOKUS optik,  pokud není u akce definováno jinak. Výjimky jsou možné.  Ostatní dlouhodobé slevy a výhody se nesčítají. Více o slučitelnosti poukázek s akcemi najdete vždy na http://www.fokusoptik.cz/akce/. Neuplatněnou poukázku nelze vyměnit zpátky za body. Nevyčerpaná hodnota poukázky se nevrací v peněžní, ani v bodové hodnotě.

Veškeré případné ostatní odměny poskytované členům programu se řídí pravidly, která jsou uvedena v informačních materiálech FOKUS optik a.s.

Společnost FOKUS optik a.s. si dále vyhrazuje právo omezit udělování bodů, např. při mimořádných akcích.

Propagační materiály

Člen programu souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů FOKUS optik a.s. na jeho korespondenční a emailovou adresu, popř. zasílaných formou SMS. Člen programu může odmítnout souhlas s takovýmto využitím svých korespondenčních údajů písemným oznámením FOKUS optik a.s.. Společnost FOKUS optik a.s. nebude dále předávat korespondenční údaje členů zákaznické programu FOKUS OPTIK klub svým partnerům či dodavatelům. Čas od času však může FOKUS optik a.s. zaslat členům programu nabídku od partnerů či dodavatelů, která může zahrnovat bonusy od partnerů a dodavatelů či jiných spolupracujících subjektů, o které se domnívá, že oslovené členy zaujme.

Zneužití přístupových údajů člena programu

1. Na body, které byly připsány na bodový účet člena programu neoprávněně třetí osobou, se hledí, jako by k jejich připsání vůbec nedošlo, nerozhodne-li FOKUS optik a.s. v daném případě jinak; tyto body je FOKUS optik a.s. oprávněn z bodového účtu člena programu kdykoliv odečíst.

2. Zákazník je povinen uchovávat přihlašovací údaje (resp. přihlašovací heslo) v tajnosti. V případě podezření, že přístupové údaje k účtu člena programu (tj. emailová adresa nebo mobilnií telefonní číslo a přihlašovací heslo) jsou známy třetí osobě, je člen povinen oznámit tuto skutečnost prokazatelně a bez zbytečného odkladu FOKUS optik a.s. a bezodkladně přihlašovací heslo změnit. V případě, že zákazník vědomě či z nedbalosti umožní získání přihlašovacích údajů třetí osobě, ztrácí nárok na výhody z členství v programu (zejména na použití již získaných bonusových bodů), nerozhodne-li FOKUS optik a.s. v daném případě jinak.

3. Člen programu je v případě, že dojde ke změně údajů, které uvedl v přihlášce do programu, povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat, a to prostřednictvím internetu na internetových stránkách FOKUS OPTIK klub (klub.fokusoptik.cz) po přihlášení na účet v sekci Změna údajů, prostřednictvím FOKUS OPTIK linky 810 800 008 nebo písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu FOKUS OPTIK klubu.

Zánik členství v zákaznickém programu FOKUS OPTIK klub

Členství v zákaznickém programu FOKUS OPTIK klub automaticky zaniká z těchto důvodů:

a) člen programu poskytl nepravdivé údaje v přihlášce,

b) člen programu zneužil výhod, které mu program poskytuje (např. využívá zakoupeného zvýhodněného zboží pro jeho další prodej za účelem výkonu podnikatelské činnosti) nebo jiným způsobem porušil Všeobecná pravidla zákaznického programu FOKUS OPTIK klub,

c) doručením písemného odvolání souhlasu člena programu se zpracováváním osobních údajů,

d) ukončením činnosti programu na základě rozhodnutí FOKUS optik a.s.

Ze stejných důvodů může FOKUS optik a.s. rovněž dočasně pozastavit členství v programu a odmítnout dočasně poskytování dříve získaných výhod spojených se členstvím v programu.

Okamžikem ukončení členství v programu z důvodu dle písm. a), b) a c) ztrácí člen programu veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu. Ukončením členství v programu se zároveň zruší všechny body načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě, nerozhodne-li FOKUS optik a.s. jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí se členstvím v programu.

Členství v programu dále zaniká:

a) písemnou výpovědí FOKUS optik a.s. z libovolného důvodu či bez udání důvodu,

b) písemnou výpovědí člena programu z libovolného důvodu či bez udání důvodu.

V případě zániku členství výpovědí dle písm. a) a b) zaniká členství okamžikem doručení výpovědi členovi programu (adresa dle poslední aktualizace člena programu) nebo FOKUS OPTIK klubu na adresu FOKUS OPTIK klub, P.O.BOX 82, Praha 082, 225 82.

FOKUS optik a.s. je oprávněn kdykoliv ukončit činnost programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz, nebo jiným vhodným oznámením.

Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení činnosti programu a okamžikem doručení výpovědi z důvodu dle písm. a) zaniká členství člena v programu a veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu; všechny body řádně načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě je nutné uplatnit postupem dle těchto pravidel, a to formou poukázky na slevu do 30 dnů od data účinnosti výpovědi FOKUS optik a.s. nebo do data ukončení činnosti programu. V případě, že takovýto zákazník v okamžiku ukončení členství v programu nedosáhl hranice 3.000 bodů potřebných k získání poukázky na slevu na nákup zboží ze sortimentu FOKUS optik a.s. ve výši 100,- Kč, nemá tento zákazník nárok čerpat slevu.

Ochrana osobních údajů členů zákaznického programu FOKUS OPTIK klub

1. Zákazník svým podpisem na Přihlášce resp. vyplněním své registrace na internetu nebo na prodejně výslovně souhlasí s tím, aby společnost FOKUS optik a.s. jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) zpracovávala prostřednictvím elektronické databáze jeho osobní údaje, které získá z  Přihlášky zákazníka a dále osobní údaje, které získá v souvislosti s obchodním stykem se zákazníkem, a to formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, zpřístupňování vymezeným zaměstnancům FOKUS optik a.s., tříděním, kombinováním a vyhodnocováním informací pro marketingové účely (také jen „souhlas se zpracováváním údajů“). Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: titul, jméno, příjmení, pohlaví (rodinný stav), adresa, email, telefon, datum narození a údaje o nákupech (nákupních zvyklostech).

2. Člen zákaznického programu FOKUS OPTIK klub výslovně souhlasí s tím, aby FOKUS optik a.s. jako správce zpracovával v souladu s platnou legislativou osobní údaje za účelem vytvoření databáze členů programu, nabízení obchodu a služeb a za účelem reklamní a marketingové činnosti.

3. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž člen zákaznického programu FOKUS OPTIK klub bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Aktuálním zpracovatelem je společnost CORTEX, a.s., se sídlem Praha 9, U Elektry 974/1c, PSČ 19800, IČ: 47125616.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazník uděluje na dobu trvání členství v zákaznickém programu FOKUS OPTIK klub a po ukončení členství v programu na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství v zákaznickém programu FOKUS OPTIK klub, která nepřesáhne 60 dnů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a v takovém případě správce od okamžiku doručení písemného odvolání souhlasu do sídla FOKUS optik a.s. nebude osobní údaje člena programu zpracovávat s výjimkou jejich likvidace.

5. Na základě písemné žádosti člena programu FOKUS OPTIK klub bez zbytečného odkladu sdělí členu programu identifikační údaje zpracovatele osobních údajů. FOKUS optik a.s. dále bez zbytečného odkladu sdělí členu programu informace o zpracování osobních údajů tohoto člena programu na základě jeho žádosti a úhrady přiměřených nákladů s tím spojených. V případě, že člen programu zjistí nebo se domnívá, že FOKUS optik a.s. nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může:

1.1 požádat FOKUS optik a.s. nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.2 požadovat, aby FOKUS optik a.s. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, například provedl opravu osobního údaje.

6. Člen programu bere na vědomí, že poskytování osobních údajů není povinné, když žádný obecně závazný právní předpis takovou povinnost neukládá.

7. Každý člen zákaznického programu FOKUS OPTIK klub je, v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak korespondenční adresu. Může tak učinit online na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz, na prodejnách FOKUS optik a.s. či zavoláním na linku zákaznického programu FOKUS OPTIK klub 810 800 008.

Závěrečná ustanovení

1. Společnost FOKUS optik a.s. si vyhrazuje právo změnit či doplnit Všeobecná pravidla zákaznického programu FOKUS OPTIK klub, a to v důsledku změny právních předpisů, svého rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. Členové programu budou o těchto změnách informování na prodejnách a na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz. Tyto změny a doplňky jsou účinné po jejich zveřejnění na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz

2. Tato Všeobecná pravidla zákaznického programu FOKUS OPTIK klub vydal FOKUS optik a.s. se sídlem Třeboradická 1110/51, Praha 8, 182 00 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 5161 jako závazná pravidla pro provozování zákaznického programu FOKUS OPTIK klub výlučně na území České republiky v prodejnách FOKUS optik a.s. pro členy zákaznického programu FOKUS OPTIK klub, kteří jsou registrováni v České republice.

3. Kontaktní adresa:

FOKUS OPTIK klub
P.O. BOX 82, Praha 025, 225 82
Modrá linka: 810 800 008

E-mail: klub@fokusoptik.cz

4. Všeobecná pravidla zákaznického programu FOKUS OPTIK klub platí od 1. března 2015

Vydáním těchto Všeobecných pravidel se ruší platnost předchozích Všeobecných pravidel vydaných před 28. 2. 2015, zejména pravidel spojených s přihlášením do FOKUS OPTIK klubu.